Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van PULSUP.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door PULSUP. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PULSUP is het niet toegestaan tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PULSUP.

Geen garantie op juistheid
PULSUP streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. PULSUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Disclaimer voor afbeeldingen
PULSUP heeft gestreefd naar het gebruik van eigen afbeeldingen, of contact gezocht met de eigenaar van de afbeelding om toestemming te vragen voor publicatie ervan. Mocht het zo zijn, dat we uw afbeelding onrechtmatig hebben gepubliceerd, of zonder juiste bronvermelding, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat wij wijzigingen kunnen maken.